×

Woningbouwvereniging Beter Wonen

Samenwerking

Beter Wonen kan haar maatschappelijk opdracht niet alleen vervullen. Daarom hecht zij waarde aan het samenwerken met organisaties die gezamenlijk aan de gestelde doelen willen werken (verbinden). Vooral de Huurdersvereniging Goedereede, de gemeente Goeree-Overflakkee, collega woningcorporaties (Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee), ouderenorganisaties, zorg- en maatschappelijke instellingen zijn daarbij belangrijk.

Huurdersvereniging Goedereede

Het belang van een goed functionerende huurdersvereniging wordt onderkend. Een goede constructieve samenwerking met de Huurdersvereniging Goedereede is daarom buitengewoon belangrijk. Goed en constructief overleg en samenwerking heeft immers meerwaarde voor de huurders.

Gemeente

Beter Wonen wil graag prestatieafspraken maken met de gemeente Goeree-Overflakkee in haar werkgebied. Harde afspraken over bouwopgave, aandacht voor bijzondere doelgroepen, zorg, welzijn, leren en werken, woon- en leefomgeving, en andere onderwerpen aansluitend op de woonvisie van de gemeenten. Met lange- termijnafspraken kan Beter Wonen haar investeringen plannen en prioriteren.

Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee

Beter Wonen kiest voor intensivering van de samenwerking met collega-corporaties. Het eerst aangewezen platvorm om deze samenwerking gestalte te geven, is de Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee. Samenwerking is belangrijk, omdat dit een toegevoegde waarde kan hebben voor de volkshuisvesting in het algemeen. Daarbij staat het volkshuisvestelijke belang van de regio voorop.

Overige belanghouders

Zorginstellingen en maatschappelijke instellingen zoals het maatschappelijk werk, politie, en het lokaal zorgnetwerk op het eiland zijn belangrijke partners als het gaat om de kwaliteit van de leefbaarheid van de woonomgeving. Door regelmatig met elkaar contact te hebben streven de partijen naar een veilig en gezond woon- en leefklimaat.