×

Woningbouwvereniging Beter Wonen

Lidmaatschap

Woningbouwvereniging Beter Wonen is een vereniging met circa 950 leden. Personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder kunnen lid worden van de vereniging. Het is niet noodzakelijk dat men een woning van de vereniging huurt of als woningzoekende staat ingeschreven. Ook geeft het lidmaatschap geen voorrang bij de toewijzing van een huurwoning.

De vereniging bezit statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn voor het laatst gewijzigd in mei 2004.

De leden zijn het hoogste orgaan binnen de Woningbouwvereniging. Het bestuur houdt 2 maal per jaar een algemene vergadering waarin zij de leden informeert over de gang van zaken bij de vereniging. Tevens wordt er in deze vergaderingen aan de leden goedkeuring gevraagd voor de begroting en de jaarstukken. Als lid van de vereniging wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van deze algemene ledenvergadering. Op de algemene ledenvergadering kunnen leden zich uitspreken over het voorgenomen beleid. In geval van stemming heeft u als lid van de vereniging stemrecht.

U kunt zich als lid van onze vereniging laten inschrijven door een schriftelijk verzoek te doen aan het bestuur.