×

Woningbouwvereniging Beter Wonen

Governance

Beter Wonen vindt het belangrijk verantwoording af te leggen aan de samenleving, de klant en belanghouders /stakeholders. Dat betekent, op transparante wijze laten zien waar wij voor staan en op welke manier wij onze middelen inzetten.

Beter Wonen onderschrijft daarbij de Aedescode en de Goverancecode. In de Aedescode is de handelswijze van corporaties geregeld. De Governancecode bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Download hier de aedescode of governancecode.

Statuten en reglementen

Toezicht

Het interne toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. Het externe toezicht bij Woningcorporaties is in handen van de Autoriteit Woningcorporaties en de Minister Inspectie Leefbaarheid en Transport (ILT). Jaarlijks brengen zij een beoordelingsrapport uit.

Integriteit en Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling

Externe accountant

In overeenstemming met de Governancecode beoordeelt Beter Wonen minimaal om de vier jaar het functioneren van haar accountant.