Woningbouwvereniging Beter Wonen

Urgentieaanvraag

Terug naar "Ik ben een huurder"

Personen die menen in aanmerking te komen voor  een urgentie kunnen daarvoor  een aanvraag indienen. Urgentie is te onderscheiden in sociale en medische urgentie.

Sociale urgentie

Om in aanmerking te komen voor extra punten op grond van sociale indicatie moet in alle gevallen minimaal een verklaring van een maatschappelijk werker worden overlegd of ander feitenmateriaal worden aangedragen. Iedereen kan een aanvraag op sociale urgentie indienen.

Dakloos (zonder schuld) valt onder sociale indicatie. Hier is sprake van wanneer men buiten eigen schuld zonder woning of huisvesting zit of komt te zitten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn doordat de eigen woning moet worden verkocht (zgn. executieverkoop).

Medische urgentie

Om voor een medische urgentie in aanmerking te komen moet minimaal een medische verklaring van een arts worden overlegd met daarin vermeld waarom u voor een andere woning in aanmerking zou moeten komen. Alleen inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee die minimaal één jaar in de gemeente zijn ingeschreven kunnen een medische urgentieverklaring aanvragen. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor mensen die niet langer dan 3 jaar geleden uit de gemeente vertrokken zijn.

Op grond van sociale of medische indicatie wordt een totale waardering gegeven. Het maximale aantal urgentiepunten bedraagt 96. Er wordt namelijk niet op zowel sociale- als op medische indicatie urgentie verstrekt.

Urgentiepuntentoekenning vindt plaats met behulp van het volgende schema.

Sociale indicatie en/of medische indicatie:

  • Gewenst: 24 punten
  • Zeer gewenst: 48 punten
  • Noodzakelijk: 72 punten
  • Dringend noodzakelijk: 96 punten

Urgentie aanvragen

Wilt u urgentie aanvragen? Stuurt u het verzoek met de benodigde verklaringen en/of feitenmateriaal naar Woningbouwvereniging Beter Wonen, t.a.v. het Dagelijks Bestuur, Postbus 1, 3252 ZG in Goedereede.

Het Dagelijks Bestuur beoordeelt de aanvraag aan de hand van aangereikte documenten en verklaringen en is bevoegd nadere informatie te vragen. De aanvrager wordt in kennis gesteld van de beslissing op het verzoek. Een urgentieverklaring betekent echter niet persé dat de eerstvolgende vrijkomende woning zal worden toegewezen. Mocht u binnen een jaar niet gereageerd hebben op een passende woning of u weigert de woning dan komen uw urgentiepunten te vervallen.

Voor verder specifieke informatie over de urgentie regeling kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Geen antwoord op uw vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en wij beantwoorden uw vraag persoonlijk.