Woningbouwvereniging Beter Wonen

Klachtencommissie

Terug naar "Ik ben een huurder"

Klachtencommissie verplicht door de overheid

Het idee voor de klachtencommissie komt van de overheid. Het Ministerie spant zich al jaren in om de positie van de “woonconsument” (lees: de huurder) te verbeteren. Eén van de manieren, waarop dat gebeurt, is de verplichte instelling van een klachtencommissie. Let wel: verplicht voor de verhuurder. Die moet zorgen dat zijn organisatie over zo’n commissie beschikt. De huurder is vrij om te kiezen waar, hoe en met wie hij zijn problemen bespreekt: per brief, in een gesprek met iemand van de organisatie, in de klachtencommissie, of – ook een mogelijkheid – bij de rechter.

Overheid geeft spelregels

De overheid schrijft niet alleen voor dat er een commissie moet zijn, maar geeft ook de spelregels voor zo’n commissie. Die spelregels zijn vastgelegd in een voorbeeldreglement, dat Beter Wonen vrijwel ongewijzigd heeft overgenomen. Het reglement van Beter Wonen wijkt slechts op twee punten af. Niet de huurders in het algemeen, maar de huurdersvereniging draagt twee leden van de commissie voor. En wijzigingen van het reglement moeten ook met de huurdersvereniging worden besproken.

Niet voor alle klachten

Het reglement gaat uit van echte geschillen: kwesties, die al eerder zijn besproken, maar waarover huurder en verhuurder het niet eens zijn geworden. Lekt uw dak of klemt uw voordeur, dan hoort uw klacht niet bij de klachtencommissie, maar bij de onderhoudsdienst thuis. Die kan veel sneller voor een oplossing zorgen. Maar als deze dienst uw klacht niet of niet goed verhelpt, kunt u zich wel tot de commissie wenden.

Ook klachten die te maken hebben met besluiten van het bestuur of de raad van commissarissen horen niet thuis in de klachtencommissie. Datzelfde geldt voor kwesties inzake het door de corporatie vastgestelde en gevoerde beleid. De klachtencommissie is immers een consumentenorgaan. Verder zal de commissie geen geschillen behandelen waarover al eens een juridische uitspraak is gedaan (bijvoorbeeld door een rechter of door de huurcommissie).

Eerst naar de corporatie

De klachtencommissie is er voor zaken, waar huurder en verhuurder samen niet uitkomen. Problemen, die nog nooit eerder zijn gemeld, moeten eerst met de werkorganisatie worden besproken. Bijna altijd wordt er dan een snelle oplossing gevonden. Is dat niet het geval, dan staat de weg naar de klachtencommissie open.

Samenstelling en werkwijze

De klachtencommissie van Beter Wonen bestaat uit vijf leden:

  • twee leden uit het Bestuur
  • twee leden van de huurdersvereniging
  • een onafhankelijke verenigingslid

De samenstelling van de klachtencommissie is op dit moment:

NaamFunctie
J. van Splunder
W.K. van der LaanSecretaris
C. GrinwisLid huurdersvereniging
J. DragtLid huurdersvereniging
VacantOnaf. verenigingslid

Samen staan ze garant voor een serieuze behandeling en een correcte afhandeling van uw klachten. Onder “correct” verstaan we hier: snel, redelijk en rechtvaardig. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen, zonder “last of ruggespraak”, dus zonder overleg met een eventuele achterban.

Altijd schriftelijk indienen

Klachten moeten altijd schriftelijk worden ingediend. U dient een eventuele klacht te richten aan de secretaris van de klachtencommissie, dhr. W.K. van der Laan, Woningbouwvereniging Beter Wonen, Markt 7, 3252 BC Goedereede, onder vermelding van “klachtencommissie”. De heer Van der Laan zorgt ervoor dat uw klacht in behandeling wordt genomen in de klachtencommissie.

In de klachtencommissie wordt bekeken, of uw klacht voor behandeling in aanmerking komt. Is dat niet zo (bijvoorbeeld omdat het een beleidszaak betreft, of omdat de klacht nog niet eerder bij Beter Wonen is gemeld) dan laat de commissie u dat (schriftelijk) weten.

Komt uw klacht wel voor behandeling in aanmerking, dan nodigt de klachtencommissie u uit om de klacht te komen toelichten. De vergadering waarin dat gebeurt vindt uiterlijk drie weken na ontvangst van uw klacht plaats.

Vertegenwoordiger of bijstaan

Als klager hoeft u niet perse zelf naar de vergadering te komen. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. Ook mag u zich ter vergadering laten bijstaan. U moet dit dan wel minstens twee dagen voor de vergadering aan de commissie laten weten.

Advies binnen twee weken

Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken na de vergadering, bepaalt de commissie een standpunt. Dat standpunt gaat in de vorm van een schriftelijk advies aan het bestuur van Beter Wonen. Dit bestuur moet nu zo snel mogelijk (maar in elk geval binnen twee weken) een beslissing nemen. Die beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Geen antwoord op uw vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en wij beantwoorden uw vraag persoonlijk.